İnşirah Suresi Okunuşu Türkçe Meali Arapçası Faziletleri

0

İnşirah Suresinin Arapça Yazılışı

İnşirah Suresi Okunuşu Türkçe Meali Arapçası Faziletleri

İnşirah Suresinin Arapça Okunuşu Kabe İmamı

İnşirah Suresinin Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!

İnşirah Suresinin Faziletleri

  • Maneviyâtta ilerlemek isteyenler, bu sûreyi her gün 70 defa okumayı ihmal etmesinler.Her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan en kısa zamanda kurtulmak için her gün (70) defa okunmalıdır.
  • Aldıkları yüksek seviyeli ilmi; karşılaştıkları yüksek müşahedeleri, değerli keşifleri hazmetmek istiyenler günde yetmiş defa bu sûreyi okumağa devam etsinler
  • İçi sıkılanlar, başı daralanlar, bunalımda olanlar selâmete çıkmak istiyorlarsa, günde yetmiş defa bu sûreyi okumaya devam etsinler
  • Her biri de görecek ki; bu sûreye devam, Allah ın izniyle onları kesinlikle muradlarına erdirecektir
  • Kim bu sureyi beş vakit namazlardan sonra okumaya devam ederse,Cenab-ı Hak işlerinde ona kolaylık verir ve rızkını çoğaltır,sıkıntısını giderir,ummadığı yerden rızıklandırır.
  • Bu sureyi her gün duha vaktinde iki yüzer defa okumaya devam eden kimse bazı esrarı ilahiyyeye vakıf olur
  • Dilek için ise;2 rekat hacet namazı kıl Besmele ile 152 kere elem neşrah leke sadrak süresini oku muradını iste gece yarısından sonra okunması makbuldür.

İnşirah Suresinin Nüzul Sebebi

Suyûtî, Sûrenin, müşriklerin mü’minleri fakirlikleri sebebiyle ayıplamaları üzerine nazil olduğunu söyler.[1] ki Sûrenin tamamı Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur ve bunda icma vardır. Nüzul sırası itiba­riyle Duhâ Sûresinden sonra nazil olmuştur.[2]

6- Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık var!

Bu ayetin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler:
1- İbni Cerir, Hasan-ı Basri’den rivayet etti: 
Şu, “muhakkak güçlükle beraber kolaylık var.” ayeti in­diğinde Rasulullah (s.a.) şöyle buyurdu: 
“Müjde! Size kolaylık geldi. Bir zorluk iki kolaylığı mağlup edemez.”[3]
2- İbn Ebî Hatim’in Ebu Zür’a kanalıyla Enes ibn Mâlik’ten rivayetine göre bir gün Hz. Peygamber (sa) oturuyormuş. Karşısında da bir taş varmış. 
“Zorluk gelip şu taşın içine girse kolaylık gelir ve onun içine girerek zorluğu oradan çı­karırdı.” buyurmuş ve işte bunun üzerine Allah Tealâ bu âyet-i kerimeleri in­dirmiş.[4] 
3- İbn Merdûye’nin Câbir ibn Abdullah’tan rivayetine göre bu iki âyet-i kerime Medine-i Münevvere’de nazil olmuştur. Ancak Alûsî, bu rivayetin sıhhatinin şüpheli olduğunu da kaydetmiştir.[5]


[1] Suyûtî, Lübâbu’n-Nukûl, 11,199-201. İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/719. Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/957.

[2] Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/957.

[3] İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/720. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/549.

[4] İbn Kesir, age VIII,453.

[5] Alûsî, age. XXX,165. Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/957.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *