Fatiha Suresi Okunuşu Türkçe Meali Faziletleri

0

Fatiha suresi Kur’an-ı Kerim’in 1. suresidir. 7 ayetten oluşur.

Fatiha, fethetmek yani açmak kökünden gelen bir kelimedir ve Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olduğundan dolayı açmak-başlamak anlamına gelen Fatiha adını almıştır. Mekke döneminde indirilen Fatiha suresinin “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet), “el-Esâs”,“el-Vâfiye,“el-Kâfiye”,“el-Kenz”,“eş-Şifâ”,“eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. En faziletli sure olan Fatiha suresi Kur’an’ın esaslarını 7 ayette barındırmaktadır. Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, Fatiha suresinde özlü bir şekilde ifade edilir.

Fatiha Suresi Arapça Yazılışı

Fatiha Suresi Okunuşu Türkçe Meali Faziletleri

Fatiha Suresinin Arapça Okunuşu Kabe İmamı

Fatiha Suresinin Türkçe Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Hamd, Alemlerin Rabbi

Rahman, Rahim

Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola,

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

Fatiha Suresinin Faziletleri

Fatiha Suresi insanlara yaratılış amacını, ibadet ve ahlak esaslarını tam olarak talim ettiği için Tercümanü’l-Kur’ân olan Hz. Abdullah b. Abbas (ra) “Kur’ânın esası Fatiha’dır, Fatiha’nın esası da Besmele’dir” (İbn-i Kesir, Tefsir, -1388-Beyrut) 1:8) Fatiha o kadar değerli bir suredir ki her mü’minin kalbindedir ve Fatihasız namaz makbul değildir. Peygamberimiz (sav) “Fatihasız namaz olmaz” buyurmuşlardır. Hz. Ali (ra) “Fatiha’yı şefaatçi yaparak ne isterseniz Allah verir” buyurmuştur. Bu sebepten dolayı Fatiha Suresi nazil olunca şeytan korku ve dehşete kapılarak feryat etmiştir. Peygamberimiz (sav) “Fatiha’yı okumak bütün dertlere devadır. Her nevi zehire karşı şifadır.” (Feyzü’l-Kadir, 4:418, 420)

Geçim sıkıntısı çekenler her gün 41 defa Fatiha suresini ve ardından da  şu duayı okusun.”Ve terzukü men teşaü bi-gayri hisab. Allahümmerzukni rızkan vasian helalen sehlen. Amin.” ardından gönlünce dua edersen murad hasıl olur.

Bir bardak suya 40 defa Fatiha suresi okunup hastaya içirilirse Allahü Teal’nın izniyle şifa bulur.hastanında suyu içmeden şu duayı okuması iyi olur.” Allahümmeşfi ente’ş-Şafi,Allahümmekfi ente’l-Kafi,Allahümme afi ente’l-Muafi.”

Evine girerken Fatiha ve İhlas suresini okuyanın evinde hayır ve bereket artar.

Yatmadan önce Fatiha, İhlas, Felak ve Nas sürelerini okuyup, avucuna üfledikten sonra vücuduna sıvazlayan sabaha kadar ölümden başka herşeyden korunur.

Bir tehilike anında 19 defa Fatiha suresini okuyan korunmuş olur.

Her gün 100 defa fatiha okuyan kişi kötü huylarından kurtulur.

Her gün 100 defa fatiha okuyanın duaları kabul olur. Malı-Mülkü artar.

Fatiha suresi her derde devadır. Tüm istekleriniz için bu sureyi okuyabilirsiniz.

Her gün sabah namazından sonara (101) defa Fatiha   okuyup ardından da  101 defa “Ya Kâfi,Ya Gani,Ya Muğni,Ya Fettah,Ya Rezzak”okuyup ardında da;“Ya kafi,Ya Muğni ağnina ,ya fettah iftah lena bâbe rahmetike,ya Rezzak urzukna bi lutfike ve keremike ve bicahi sahibi’l-vesileti seyyidina Muhammedin aleyhi’s-salatü ve’s-selam.” diye 3 defa okuyup dua ummadığı derecede mal mülk.

Fatiha Suresinin Nüzul Sebebi

Surenin nüzul sebebi hakkında alimler ihtilafa düştüler. Çoğuna göre Kur’an’dan ilk nazil olan sûrelerden biri olarak Mekke’de nazil olmuştur.
Ebû Osman Said b. Muhammed b. Ahmed ez-Zahid, dedesinden, o Ebû Amr el-Hıyerî’den, o İbrahim b. el-Haris ve Ali b. Sehl b. el-Muğire’den, onlar da Yahya b. Ebî .Bükeyr’den, o İsrail’den, o Ebû İshak’tan, o da Ebû Meysere’den bize haber verdi: “Rasulullah (s.a.v.) ortaya çıktığında kendisine ‘Ya Muhammed” diye nida eden bir münadiyi işitti. Sesi işitince korka korka yürüdü. Varaka b. Nevfel de kendisine dedi ki: “Nida eden sesi işittiğinde sana ne dediğini işitinceye kadar sağlamca dur.” Yine Rasulullah (s.a.v.) görünce ‘Ya Muhammed” diye aynı sesi duydu ve “emrine hazırım” buyurdu. Seslenen dedi ki: “Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şahidlik ederim de.” Sonra aynı ses O’na Fatiha Sûresi’ni sonuna kadar okudu.”[1]
Şu haber de Ali b, Ebî Talib’in rivayetidir.
Ebû İshak Ahmed b. Muhammed el-Müfessir, Hasan b. Cafer el-Müfessir’den, o Ebu’l-Hasan b. Muhammed b. Mahmud el-Mervezî’den, o Abdullah b. Mahmud es-Sadi’den, o Ebû Yahya el-Kasrî’den, o Mervan b. Muaviye’den, o A’la b. el-Müseyyib’den, o Fudayl b. Amr’dan, o da Ali b. Ebî Talib’den Ali’nin şöyle dediğini bize haber verdi: “Fatiha-i Kitab, Arş’ın altındaki bir hazineden Mekke’de nazil oldu.”[2]
Bir önceki isnada göre Sa’di’den, o Amr b. Salih’ten, o babasından, o Kelbî’den, o Ebû Salih’ten, o da İbn Abbas’tan şöyle dediğini bize haber verdi: “Peygamber (s.a.v.) Mekke’de kaim oldu da “Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim, el-hamdu lillahi Rabbi’l-âlemin”dedi. Bunun üzerine Kureyş: “Allah, ağzını kapatsın” veya bunun gibi birşey söyledi.
Bu haberi Hasan ve Katade söyledi.
Mücahid’e göre de Fatiha Medine’de nazil olmuştur. Hiiseyn b. Fadl dedi ki: “Her alim yanılabilir. Bu da Mücahid’in bir yanılmasidır. Zira o bu sözde yalnız kalmışur. Alimler aksini söylüyorlar. Fatiha’nın Mekke’de nazil olduğuna kesin olarak hüküm veri­lecek delillerden biri de “Andolsun biz sana tekrarlanan yediyi ve yüce Kur’an’ı verdik.” âyeti veya Fatiha’dır.”[3]
Muhammed b. Abdirrahman en-Nahvî, Muhammed b. Ahmed b. Ali et-Hıyerî’den, o Ahmed b. Ali b. el-Müsenna’dan, o Yahya b. Eyyub’dan, o İsmail b.Cafer’den, o el-A’la’dan, o babasından, o da Ebû Hureyre’nin şöyle dediğni bize haber verdi: “Ubeyy İbn Ka’b, kendisine Ümmü’I-Kur’an’ı okuduğu esnada Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Hayatım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki Allah bunun bir mislini, ne Tevrat’da, ne İncil’de, ne Zebur’da, ne de Kur’an’da indirmiştir. Şüphesiz o bana veri­len Seb’ul-Mesani (namazın her rekatında tekrar tekrar okunan yedi âyet) ve büyük Kur’an’dır.”
el-Hicr Sûresi ittifakla Mekke’de nazil olmuştur. Bu âyet de bu sûrenin içinde­dir. Dolayısıyla Allah Teala Peygamberine Mekke’de bulunurken Fatiha’yı vermekle ih­san edip, sonra da onu Medine’de indirmiştir. Rasulullah (s.a.v.)’ın Fatiha’yı okumaksızın, namaz kılarak Mekke’de on küsur sene yaşadığını söylememiz mümkün değildir. Bu iddia akılların kabul edemeyeceği şeyler cümlesindendir.[4]


[1] Mürsel hadistir.

[2] Senedinde kopukluk var. Fudayl, Ali’den işitmemiştir. Deylemî; el-Firdevs: 6816, Kenzu’l-Ummal: 2521.

[3] Senedi zayıftır.

[4] Timizi; Tefsir: 3125, Hakim; Müstedrek: 2/258, Abdullah b. Ahmed; Zevaidu’l-Müsned: 5/114.
İmam Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed el-Vahidi, Esbâb-ı Nüzul, İhtar Yayıncılık: 18-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *