El-Kenzi’l-A’zam Salavatı Şerifi

0

Ahmed Sâvî (Kuddise Sırruhu)’nun beyanına göre; Huccetü’l-İslâm İmam-ı Gazâli (Kuddise Sırruhu), Bu salavâtı, Kutb-u abdûsî (Kuddise Sırruhu)’dan nakletmiştir.

Sâvî (Kuddise Sırruhu) der ki: Bu salavât’a “Şemsü’l-kenzi’l-a’zam (en büyük hazinenin güneşi)” ismi verilmiştir.

El-Kenzi’l-A’zam Salavatı Şerifi Faziletleri

Bunu okumaya devam edenin kalbi şeytanî vesveselerden korunur.

Şeyh Şemseddîn el-Abdûsi (Rahimehullah) şöyle demiştir:

*Kim şu salavât- şerîfeyi yatsı namazından sonra evine girince okur, sonra da üçer defa “Kul Hüvallâhu Ahad (İhlas)” ve “Mu’avvizeteyn (Felâk ve Nâs)” sûrelerini okuduktan sonra konuşmayıp uyursa, Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i rüyâsında görür.

Bazıları bunun Kutb-u Rabbânî Abdülkadir-i Geylânî ( Kuddise Sırruhu) ya ait olduğunu söylemiştir.

El-Kenzi’l-A’zam Salavatı Şerifi Hakkında:

Şa’rânî (Kuddise Sırruhu), “et-Tabakatü-l-vusta” adlı kitabında, şeyhi Nureddin eş-Şûnî (Kuddise Sırruhu)’nun terceme-i halinde şöyle anlatmıştır:

Şeyhimi rüyamda gördüm; bana şöyle diyordu: “Seyyid Abdullah el-Abdûsî’nin salavâtını bana öğret. zira ben ahirette, onu bir defa söylemenin sevabını, diğerlerinin on bin katına muadil olarak gördüm. Dünya hayatımda iken bu sevabı kaçırdım.”

Şa’rânî (Kuddise Sırruhu) der ki: Anladım ki şeyh efendi, kendisi değil de benim amel etmemi isteyerek bunu bana öğretmek istiyor.

Sâvî (Kuddise Sırruhu) der ki: İmam Seyyid Yahya el-Makdisî (Kuddise Sırruhu) da bu salavât-ı şerîfeyi “el- kenzü’l-a’zam” (en büyük hazine) diye isimlendirmiştir.

El-Kenzi’l-A’zam Salavatı Şerifi Türkçe Okunuşu ve Anlamı:

Ey Allâh’ım! Fazilet ve sayıca, salavâtının en üstününü, bereketlerinin en bolunu, selâmlarının en güzelini devamlı ve sürekli olarak;

İns ve cinnin en şereflisi;
İmânî hakîkatlerin merkezi,
İhsânî tecelliyâtın mazharı,
Rûhânî sırlarının iniş yeri,
Peygamberler silsilesinin odağı,
Rasüller ordusunun öncüsü,
Enbiyâ-i mükerremîn (değerli Peygamberler) kâfilesinin komutanı,
Bütün mahlûkatın efdali,
En yüce izzet sancağının taşıyıcısı,
En şerefli ululuk dizgininin mâliki,
Kıdem lisânının tercümanı;
İlim, hilim ve hikmetler menbaı;
Cüzî ve küllî cömertlik sırrının mazharı,A
Ulvî ve süflî mevcûdâtın gözbebeği,
Her iki âlemin mâddi cihetinin ruhu (hayat kaynağı),
En üst ubûdiyyet mertebelerinin hakîkatine erici,
En şeçkin makamlara yakışan ahlâkın sahibi, en büyük dost ve en kıymetli sevgili,
Abdülmuttalib oğlu Abdullah oğlu Efendimiz Muhammed’e, O’nun âline ve ashabına,
Malumatının sayısınca,
Kelimelerinin mürekkebince,
Zikredenler seni zikrettiği sürece,
Gaflet edenler senin zikrinden gafil bulunduğu müddetçe salât et!
Ve yine böylece çokça selâm et!
Allah-u Te’âlâ, Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ashabının tümünden razı olsun!

El-Kenzi’l-A’zam Salavatı Şerifinin Latince Okunuşunu yayınlamıyoruz sebebi ise:

Yeni yazı dediğimiz bugün kullanmakta olduğumuz latin harfleriyle Kur’an’ı doğru okumak mümkün değildir. Çünkü Kurân harflerinin birçoğunun karşılığı yeni yazıda mevcut değildir. Mesela: Zal, (üç noktalı) Se, Ha, Hı, Dât, Tı, Zı, Ayın, Hemze gibi harflerin ve uzatma işaretlerinin karşılıkları yoktur. Onun için her müslümanın Kurân’ı doğru okuyabilmesi için Kurân harfleriyle Kurân-ı Kerim okumasını öğrenmelidir. Kurân-ı Kerim okumanın çok büyük sevabı vardır. Bu ise ancak Kurân’ı, kendi harfleriyle öğrenip okumakla mümkün olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *