Zilhicce Ayı’nın Faziletli İbadetleri, Namazları ve Zikirleri

1
Zilhicce Ayının Faziletli İbadetleri, Namazları ve Zikirleri
Zülhıcce’nin İlk On Gecesinin Namazları:

İlk On Gecesindeki Cumâ Gecesi (16 Ağustos Perşembe’yi 17 Ağustos Cumâ’ya bağlayan gece) veyâ Günü (17 Ağustos Cumâ) üç selâmla altı rekât kılınır, her rekâtta on kere İhlâs Sûresi okunup selâmdan sonra:

Zilhicce Ayının Faziletli İbadetleri, Namazları ve Zikirleri

On Gecenin Her Birinde Kılınabilecek Mühim Bir Namaz (ki 11 Ağustos Cumartesi gecesinden başlayarak 20 Ağustos Pazartesi gecesi dâhil olmak üzere aralardaki her gece kılınabilir):

Hüseyn ibni Ali (RadıyAllâhu Anhümâ)nın, babası Ali (RadıyAllâhu Anh)dan rivâyetine göre, Rasûlullâh ﷺ şöyle buyurmuştur:

“Zülhıcce’nin onu girdiği zaman ibâdette gayretli olun, çünkü o günler Allâh-u Te’âlâ’nın fazîletli kıldığı ve gecesinin hürmetini gündüzünün hürmetine eş yaptığı günlerdir. Her kim on gecelerden birinde, gecenin son üçte biri kaldığında dört rekât kılar, her rekâtta bir Fâtiha, birer Felak, Nas, üç kere İhlâs Sûresi ve sonra da Âyete’l-Kürsî okur ve bunu her rekâtta tekrar eder, namazını bitirince ellerini kaldırarak:

Zilhicce Ayının Faziletli İbadetleri, Namazları ve Zikirleri

‘İzzet ve ceberût (ululuk ve büyüklük) sâhibini tesbîh ederim. Kudret ve melekût (güç ve eşsiz mülk) sâhibini tesbîh ederim. Hiç ölmeyecek olan Allâh’ı tesbîh ederim. Ondan başka ilâh yoktur, O diriltir ve öldürür. Kendisi hiç ölmeyecek olan tek diridir. Kulların ve yurtların Rabbi olan Allâh’ı tesbîh ederim.

Her hâlükârda bol, tertemiz ve bereketli tüm hamdler Allâh’a mahsustur. Allâh her şeyden çokça büyüktür. Rabbimiz’in celâli ve kudreti(nin eserleri) her mekânda (meydana çıkmakta)dır.’ der, daha sonra dilediği şeyle duâ ederse şüphesiz bu kimseye haram olan Beytullâh’ı haccetmiş, Nebî ﷺin kabrini ziyâret etmiş ve Allâh yolunda cihat etmiş kimseler kadar sevap ihsân edilir.

Bu kişi Allâh-u Te’âlâ’dan ne isterse mutlakâ kendisine verilir. Bu namazı on gecenin her birinde kılarsa Allâh-u Te’âlâ onu Firdevs-i Âlâ’ya yerleştirir, kendisinden her günahı siler ve ona (bir münâdî tarafından): ‘(Geçmiş günahların silindi) amel işlemeye yeniden başla.’ denilir.

Arefe günü olduğunda gündüzü oruca niyet eder, gecesinde de (Zülhıcce’nin 8’ini 9’una bağlayan gecede, bu sene 19 Ağustos Pazar’ı 20 Ağustos Pazartesi’ye bağlayan gecede) bu namazı kılar, bu duâyı yapar ve Allâh-u Te’âlâ’da’nın huzûrunda çokça yalvarış-yakarışta bulunursa Allâh-u Te’âlâ: ‘Ey meleklerim! Şâhit olun ki gerçekten Ben bu kulumu bağışladım ve onu Beytim’i hac yapanlara ortak ettim.’ buyurur. Bunun üzerine melekler namazı ve duâsı sâyesinde Allâh-u Te’âlâ’nın bu kuluna verdiği nîmetlerden dolayı çokça sevinirler.” (‘AbdülKâdir el-Geylânî, el-Ğunye, 2/40-41)

Arefe gecesi (19 Ağustos Pazar’ı 20 Ağustos Pazartesi’ye bağlayan gece) Namazı:

 

Beş selâmla on rekât kılınır, her rekâtta beş kere Kureyş Sûresi okunur. Ayrıca o gece yukarıda (“On Gecenin Her Birinde Kılınabilecek Mühim Bir Namaz” başlığı altında) zikredilen namazı kılarsa, hadîs-i şerîfte bildirilen tüm müjdelere nâil olur.

 

 

Zilhicce Ayının Faziletli İbadetleri, Namazları ve Zikirleri

ZÜLHICCE’NİN ON GÜNÜNÜN ZİKİR VE DUÂLARI
(12 Ağustos Pazar – 21 Ağustos Salı)

 

Ebû Mûsâ el-Eş’arî (RadıyAllâhu Anh)dan rivâyet olunduğuna göre: “(Hac Sûresi’nin 28. âyet-i kerîmesinde Allâh-u Te’âlâ‘nın kendilerinde zikredilmesi emir buyrulan) eyyâm-ı mâlûmât (bilinen günler) Kurban Bayramı günü hâriç olan Zulhıcce ayının ilk dokuz günüdür ve bugünlerde yapılan duâ aslâ geri çevrilmez.” (İbnü Receb el-Hanbelî, Letâifü’l-me’ârif, sh:472; Hâfız İbnü Nâsriddîn ed-Dimeşkî, Fazlu ‘aşri Zilhıcce, sh:24)

Hâfız Dimeşkî (Rahimehullâh)ın beyânı vechile; bugünlerde duânın reddedilmemesinin en önemli sebebi içlerinde dünyâ günlerinin en fazîletlisi olduğu rivâyet edilen Arefe gününün bulunmasıdır.

Nitekim İbni Hibbân (RadıyAllâhu Anh) “es-Sahîh“inde Câbir (RadıyAllâhu Anh)dan naklen bu konuda bir hadîs-i şerîf tahrîc etmiştir. (İbnü Hibbân, es-Sahîh, rakam:3853, 9/164; Ebû Ya’lâ, el-Müsned, rakam:2090, 4/69)

İbni Abbâs (RadıyAllâhu Anhümâ)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte  Rasûlullâh ﷺ şöyle buyurmuştur:
Zilhicce Ayının Faziletli İbadetleri, Namazları ve Zikirleri

Aynı kaynaklarda bu hadîs-i şerîfin akabinde Sa’îd ibni Cübeyr (RadıyAllâhu Anh)ın, bu on günler başladığında bütün vakitlerini ibâdet etmeye ayırdığı ve kimsenin güç getiremeyeceği kadar fazla amel ettiği zikredilmektedir.

Bu hadîs-i şerîften anlaşıldığı üzere bugünlerde çokça yapmamız emredilen en büyük zikir “Lâ ilâhe illAllâh ve Allâh-u ekber” zikirleridir.

1) Bu günlerde Îsâ (Aleyhisselâm)a Cibrîl (Aleyhisselâm) tarafından hediye getirilen  beş duâ vardır ki bunların her biri yüzer kere okunacaktır. Bu kelimelerin sevapları milyon hasenelere tekâbul edip milyon günahı sildirmeye ve cennete on bin derece kazandırmaya yeterli olacak, sâhibini bu zikirleri yaptığı gün dünyâ ehli içerisindeki en ibâdetli kişi olma vasfına mâlik kılacak, yetmiş bin meleği semâdan indirip kendisine duâ ettirecek, en mühimi de Allâh-u Te’âlâ’nın kendisine rahmetle nazar etmesine ve artık bir daha bedbahtlık yüzü görmemesine mazhar kılacak niteliktedir.

Daha detaylı metinler için 17. Risalemiz olan “Kurban Risalesi”ni okuyabilirsiniz. Risaleden ilgili sayfalar:

Zilhicce Ayının Faziletli İbadetleri, Namazları ve Zikirleri
Zilhicce Ayının Faziletli İbadetleri, Namazları ve Zikirleri
Zilhicce Ayının Faziletli İbadetleri, Namazları ve Zikirleri
Zilhicce Ayının Faziletli İbadetleri, Namazları ve Zikirleri
Zilhicce Ayının Faziletli İbadetleri, Namazları ve Zikirleri

 

2) Haberde rivâyet edildiğine göre:

Zilhicce Ayının Faziletli İbadetleri, Namazları ve Zikirleri

Zilhicce Ayının Faziletli İbadetleri, Namazları ve Zikirleri

 

3) Geçmiş ve Gelecek Günahların Bağışlanması İçin Zülhıcce’nin İlk On Gününde Okunacak Zikirler

Zilhicce Ayının Faziletli İbadetleri, Namazları ve Zikirleri

Bu zikirleri nakleden Abdülhamîd Kuds (Rahimehullâh), fazîletli zatların kitaplarında, Zülhıcce’nin ilk on günüyle alâkalı yukarıda arzettiğimiz zikirlere ilâveten yine 10’ar kere okunacak diğer bâzı ezkârı gördüğünü nakletmiştir ki, bunlardan beş tânesi gerideki hadîs-i şerîfte mevcut olduğundan onlarla birlikte geri kalan zikirleri de yapmakta çok büyük faydalar vardır.

Zîrâ rivâyetlerin hangisinin daha sahîh olduğu tespit edilemeyeceğinden, gelecek günahların dahî bağışlanması gibi eşsiz bir müjdeye nâil olmak için ihtiyâten zikirlerin birlikte yapılması münâsip olur ki bunların tümü münâsip bir şekilde sıralandığında mânâları şöyledir:

Zilhicce Ayının Faziletli İbadetleri, Namazları ve Zikirleri


Zülhıcce’nin İlk Onunun Tevhîd Zikirlerinin Tamamı

Zilhicce Ayının Faziletli İbadetleri, Namazları ve Zikirleri

(10 Kere)

 

4) Borçların Kolayca Ödenebilmesi İçin Zülhıcce’nin İlk On Gününde Okunacak Zikirler

Şeyh el-Hattâb el-Mekkî (Rahimehullâh) “el-İsâbe fî mahallâti’l-icâbe” adlı eserinde şöyle demiştir: “Borcu olan kişi Zülhicce’nin başından başlayarak Kurban Bayramı gününe kadar, her gün şu zikri (3, 7, 11, 33) gibi muayyen bir adetle okursa, Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle borcunu ödemeye muvaffak kılınır. Bu zikirler şunlardır:

Zilhicce Ayının Faziletli İbadetleri, Namazları ve Zikirleri

 

5) Mâü’l-Ayneyn (Rahimehullâh) şöyle demiştir: “Sene içerisinde, özellikle de Zülhicce’nin ilk on gününde şu zikirleri okumak çok fazîletlidir. Hattâ bâzı eserlerde muttalî olduğuma göre bu zikirleri Rasûlullâh sahâbesinden bâzı husûsî zatlara öğretmişti. İşte bu ezkâr şunlardır:

Zilhicce Ayının Faziletli İbadetleri, Namazları ve Zikirleri

6) İmâm-ı Nâfi (Rahimehullâh)ın nakline göre İbni Ömer (RadıyAllâhu Anhümâ) on günlerin tamâmında oturduğu yattığı her yerde tekbîr getirirdi. Atâ ibni Ebî Rabâh (RadıyAllâhu Anh) da bu on günde yollarda ve pazarlarda sürekli tekbîr getirirdi.

Ca’fer ibni Süleymân (RadıyAllâhu Anh) şöyle demiştir: “(Tâbi’înin ulularından olan) Sâbit el-Bünânî (RadıyAllâhu Anh)ın bu on günlerde zikir ve ilim meclislerinde sohbet aralarında sözünü keserek tekbîr getirdiğine ve: ‘Bu günler zikir günleridir, geçmiş büyükler böyle yaparlardı.’ dediğine şâhit oldum. Ayrıca Mâlik ibni Dînar (Rahimehullâh)ın da böyle yaptığını gördüm.”

Fakih Ebu’l-Leys (Rahimehullâh) şöyle demiştir: “Bu günlerde kişi tekbirleri sessizce içinden getirse daha efdal olur. Lâkin şerîatı açığa çıkarmak ve insanlara zikri hatırlatmak niyetiyle yüksek sesle tekbîr getirirse bunda bir mahzur yoktur. Nitekim bu konuda da bir rivâyet vârid olmuştur.” (Ebu’l-Leys es-Semerkandî, Tenbîhu’l-ğâfilîn, rakam:471, sh:328)

 

Senede 5 Geceyi İbadetle İhya Eden Kesin Cennetliktir

Zilhicce Ayının Faziletli İbadetleri, Namazları ve Zikirleri

Kaynak: Lalegül Dergisi Ağustos 2018, Cübbeliden

 

Comment (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *