Tarık Suresinin Okunuşu Türkçe Meali Faziletleri

0

Tarık Suresinin Arapça Yazılışı

Tarık Suresinin Okunuşu Türkçe Meali Faziletleri

Tarık Suresinin Arapça Okunuşu Kabe İmamı

Tarık Suresinin Türkçe Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

1.Göğe ve târıka andolsun.

2.Târıkın ne olduğunu sen ne bileceksin?

3.O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır.

4.Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın.

5.Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.

6..Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı.

7.Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar.

8.Şüphesiz Allah’ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.

9.Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla!

10. (O gün) artık insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı.

11.Yağmurlu göğe andolsun,

12.Yarık yarık çatlamış yere andolsun.

13..Şüphesiz o Kur’an, hak ile batılı ayırd eden bir sözdür.

14.O, boş bir söz değildir.

15.Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar,

16..Ben de bir tuzak kurarım.

17.Artık sen inkârcılara mühlet ver; onlara biraz zaman tanı!

Tarık Suresinin Faziletleri

Kim Târık sûresini okursa, Allahü teâlâ ona gökteki yıldızların adedinin on katı sevâb verir. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Tarık Suresi, hastalık anında doktordan aldığınız bir ilacı aldıktan sonra okunursa, alınan ilacın çabucak tesir etmesine ve tehlike meydana getirmemesine vesile olur.
Uyumak üzere yatağına uzanan kimse Tarık Suresi’ni okuduktan sonra yatağına uzanır uykuya dalarsa, ihtilam olmaktan korunmuş olur.

Tarık Suresinin Nüzul Sebebi

Sûre Mekke’de nazil olmuştur. Bunda icma vardır. [1] Beled Sûresinden sonra inmiştir.[2]

1. “Göğe ve gece ortaya çıkana and olsun.
2. Gece ortaya çıkanın ne olduğunu sen bilir misin?
3. O, ışığıyla karanlığı delen yıldızdır.”

Bu âyetler Ebû Talib hakkında inmiştir. O, Rasulullah (s.a.v.)’a geldi ve O’na bi­raz ekmekle biraz da süt verdi. Rasulullah (s.a.v.) oturarak getirilenleri yerken bir yıldız kaydı ve yıldızın aktığı yer ateş oldu. Ebû Talib bundan korktu ve:
“Bu nedir?” diye sordu. Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki;
“Bu, kendisiyle şeytanların vurulduğu bir yıldızdır ve o Allah’ın âyetlerinden bir âyettir.” Ebû Talib hayret etti. Bunun üzerine Allah Teala bu âyetleri indirdi.”[3]

5- İnsan düşünsün neden yaratıldı!?

İbn Ebî Hâtim’in İkrime’den rivayetle tahric ettiği bir habere göre bu âyet-i kerime Ebu’l-Eşedd b. Kelede el-Cumahi hakkında nazil olmuştur. Bir deri üzerinde durur ve:
“Kim beni buradan kımıldatabilirse ona şöyle şöyle mükâfat var.” der ve güçlü kuvvetli olmakla övünür, sonra şöyle devam edermiş:
“Muhammed, cehennem bekçilerinin 19 olduğunu iddia ediyor. Ben yalnız başıma onlardan onuna yeterim, kalan dokuzunun da siz hakkından gelirsiniz.”[4]


[1] Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/942; Tefsîr-i Kurtubi : 20/1; Lübabu’t-te’vîl : 4/368; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6701.

[2] Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/942.

[3] Senedi yoktur. İmam Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed el-Vahidi, Esbâb-ı Nüzul, İhtar Yayıncılık: 380. el-Beğavî, Meâlimu’t-Tenzîl, IV,472; Kurtubî, el-Câmiu li-Ahkâmi’l-Kur’ân, XX,3. Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/942.
Kelbi’den rivayet edilmiştir. Kelbi de zayıftır.

[4] Suyûtî, Lubâbu’n-Nukûl,11,194. İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/709. Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/942. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/454.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *