Rebiülevvel Ayının Faziletleri ve İbadetler Kutlu Doğum Ayı

0

Hicri senemizin 3. ayı olan Rebiülevvel, alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri, peygamberler peygamberi, seyyidel evvelin vel ahirin, hatemen nebiyyin vel mürselin olan Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin doğduğu aydır.

Rasul-ü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz, Fil vakasından elli beş gün sonra Rebiülevvel ayının son ikinci pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke’de doğmuşlardır. Rasul-ü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin dünyaya teşriflerinin Rebiülevvel ayında ve pazartesi gününde olduğuna ittifak edilmiştir.

Peygamberimizin dünyaya teşrifleri, dünyanın en büyük hadiselerinden birincisini teşkil eder. O’nun geleceği semavi kitaplarda bütün peygamberlere bildirilmiş ve onlardan da Resulullah’ı bildirmek için ahd alınmıştı. O’nun gelmesiyle yeryüzündeki zülmani hisler, batıl duygular zail olmuş, hak hakikat kaim olmuştur. Mevlid yazarı Süleyman Çelebi Hz.nin dediği gibi; “ Semavat ve zemin O’nun doğuşu ile nura gark olmuştur.” Hakikatı arayıcılar, O’nun ışığı altında yürümüşler hala da bu ışık devam etmekte, kıyamete kadar da devam edecektir.

Bu ay içinde mümkün olduğu kadar Resûlüllah Efendimiz için çokça salât ü selâm (salât-ı nâriye, salât-ı münciye ve salât-ı fethiye gibi salavâtlar) okumak faydalıdır

Rebiülevvel  ayının 12’nci gecesi aynı zamanda Hicrî senenin ilk kandilidir. Fahr-i âlem Efendimizin (s.a.v.) dünyayı teşriflerinin Hicrî-Kameri takvime göre sene-i devriyesi yani yıldönümüdür. Bu gecenin mânevî zenginliğinden bolca istifade edebilmek için bir Tesbih namazı kılmalı ve mümkünse bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.

Tesbih namazına şu şekilde niyet edilir:

“Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz’in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber.”

Rebiülevvel ayı, adını, Arapça bahar olan rebi kelimesinden gelir. Araplar Rebiu’ş-Şuhür ve Rebiul Ezmine olan baharlı bir zaman anlamında kullanırlar. Rebiu’ş-Şuhür, Safer ayından sonra gelen iki aydır. Rebiul-Ezmine ise, bahar mevsiminin başlangıcını anlatmaktadır. Çiçeklerin açtığı zamana Rebiul-Evvel, meyvelerin olmaya başladığı zamana da Rebiu’s-Sani denilir.

Not: Hicri 1436 yılı Rebiyülevvel ise 23 Aralık 2014 salı günü başlayacak ve 21 Ocak 2015 çarşamba günü 30 gün sürecek.

Rebiülevvel Ayında Yapılacak Adab ve Vazifeler (İbadetler)

* 100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)

* 500 Salavat-ı Şerif

* Kur’an okumak (Kur’an-ı Azimüşşanın beşinci suresi olan En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.)

 • Rebiülevvelin 1-12 günleri arası her gün 100 kere Elhamdülillah çekip şükretmek.
 • 500 Salavat-ı Şerif getirmek. Efendimiz(s.a.v.)’i anmak.
 • Efendimiz(s.a.v.)’ e inen Kur’an-ı Kerim kitabımızı okumak. Özellikle de bu ay En’am suresini akşam ile yatsı vakitleri arasında okumaya çalışmalıyız.
 • Rebiülevvel ayına girdiğimiz ilk gece güzelce Gusül abdesti almalıyız. Ve Rabbimize “Allahım biz aldığımız bu abdestle ancak dışımızı yıkarız , sense azimüşşan ,maddi manevi kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Rebiülevvel ayında faziletli ve ahlaklı bir şekilde almış olduğum bu abdestle temizlenmemi nasip et. “ denir.
 • İki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak. Fatihadan sonra Kul ya Eyyyühel Kafirun ikinci rekatta ise ihlas surelerini okumak kaydı ile namazımızı eda edelim.
 • Bol bol dualar edelim. Şüphesiz hiçbir dua yoktur ki geri çevrilsin.
 • Kelime-i Şahadet’ler
 • Estağfirullah çekelim. Birdaha yapmamak üzere tövbe edelim.
 • Fatiha suresini okuyalım.
 • Amenerrasulü ‘ nü okuyalım.
 • Bol bol ihlas suresini okuyalım.

Rebiülevvel Ayının İlk Gecesi Yapılacak Vazife (İbadetler)

• Gusül Abdesti: Gusül esnasında “Ya Rabbi! Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan, maddî ve manevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Rabiülevvel ayının fazileti ve âdâbına mani olacak ahlâkı zemimelerden, bu almış olduğum abdest temizlenmeme vesile eyle…” denir.

• İki Rekat Sünnet-i Selât-ı Vudu: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

• Duâ: Namazdan sonra her zamanki yaptığımız duâdan maada, niyaza şöyle son verilir:”Allahümme inni es’elüke bi hürmeti habibike ve resulike muhammedin sallallâhü aleyhi ve sellim ve bi hürmeti nuru velâdetellezi zehere fi misle haza şehri ve adae cemil kâinatı enter zukani rü’yete cemâli vechikelkerimi ve rü’yete cemali resulike Muhammedin ve enteh şureni maahu ve mean nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ves salihine ve enter zukani hüsnel hatimeti vel akibeti.Amin bi rahmetike ya Erhamerrahimin…El Fatiha.”

• 25 Kelime-i Şahadet

• 101 Estağfirullah (Yüzbirincide El azim el kerim ellezi lailahe illa hüvel hayyel kayyume ve netubü ileyhi ve nes’elühüttevbete vel mağfirate velhidayete lena innehü hüvettevvabürrahimü tevbete abdin zalimin linefsihi layemlikü linefsihi mevten vela hayaten vela nüşura..”)

• 1 Fatiha-ı Şerif

• 1 Amenerrasulü

• 7 Elemneşrahleke-i Şerif

• 11 İhlas-ı Şerif

• 1 Muavezeteyn sureleri okunur.

• Bu ayın mübarek isimleri okunur.

• Sure-i En’am okunur. Kuran-ı azimüşşanın beşinci suresi olan bu sure, akşam ile yatsı arasında on ikinci gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren, okunur. Rebiülevvel ayının on sekizinci Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rabiülevvel ayının ilk gecesi, on ikinci ve on sekizinci geceleri mutlaka okunmalıdır.

• Ricalullah hazeratı da zikredilerek bağışlanır.

Rebiülevvel Ayının On İkinci Gecesi İçin Âdab ve Vazifeler

• Rebiülevvel Ayının ilk Gecesi için yazdığımız âdab ve vazife yerine getirilir. Sonra hususen bu gecenin manasına biânen;

• İki Rekat Sünnet-i Selât-ı Şükür kılınır. Bu namazın hususiyteti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha ‘dan sonra ” Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun” ikinci rekatında da “Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyekel yakin.” ayeti kerimeleri okunmalıdır.

• Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

• Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa “Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh” okunur.

• Rebiül- evvel duası okunur.

Rebiülevvel Ayının Namazları Olarak Tekrar Toparlayacak Olursak

İlk Gece Namazı ;

Akşam Namazından Sonra İki Rekat Kılınır. Her Rekatta Fatiha’dan Sonra Üç Kere İhlas Suresi Okunur. Selam Verdikten Sonra Efendimiz ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) ‘ e Yüz Kere :

”Allahumme Salli Ala Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed Ve Barik Ve Sellim Bi-Rahmetike Ya Er-Hamur Rahimin ” diye Salavat-ı Şerif’e Okunur.

Üçüncü Gün Namazı ;

Bu Günde Dört Rekat Namaz Kılınır. Her Rekatta Fatiha’dan Sonra Bir Defa Ayete-l Kürsi Okunur. Namazın Ardından İse Üç Defa Taha Suresi Ve Üç Defa Yasin Suresi Okunur. Sonra Kişi Bu Namazından Hasıl Olan Sevabı Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) ‘nın Mutahhar Ve Mukaddes Ruh-u Şerif’ine Bağışlar.

Namazdan sonra şu dua okunur; “Allahümme inni es’elüke bi hürmeti habibike ve resulike Muhammedin sallalâhü aleyhi vesellim ve bi hürmeti nûru velâdetillezi zehere fi misle haza şehri ve adae cemiil kâinatı enter zukani rü’yete cemâli vechikelkerimi ve rü’yete cemali resulike Muhammedin ve enteh şureni maahu ve mean nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ves salihine ve enter zukani hüsnel hatimeti vel akibeti. Amin bi rahmetike ya Erhamerrahim”

Rebiülevvel Ayının 12. ci Gecesi Yapılan İbadetler

 • İlk gecesinde yazdığımız gibi bu geceye de güzel bir gusül abdestiyle başlamak çok sevaptır.
 • Daha sonra iki rekat Sünnet-i Selat-ı Şükür Namazı kılınır. Bu namaz şöyledir ;

İlk rekat fatihadan sonra ” Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun” ikinci rekatında da “Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyekel yakin.” Ayeti kerimeleri okunur.

Selam verdikten sonra iki kez daha secdeye gidilir ve bu secdelerdede 7 şer kez “Subhale Rabbiyel ala “denir.

 • Rebiülevvel duası okunur.

Bu ay içinde mümkün olduğu kadar çok salât ve selâm (Salât-ı Nâriye,Salat-ı Münciye ve Salat-ı Fethiye gibi salavatlar) okunmalıdır.

Salât-ı Nariye:

“Allâh’ım, kendisi hürmetine düğümler çözülen, gamlar-kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsn-ü hâtimelere güzel âkibetlere nâil olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutların sulandığı, Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e ve onun âl ve ashâbına; her bakış ve her nefeste ve zâtınca mâlum olanların sayısınca, kâmil bir rahmet ve tam bir selâmet ihsan eyle.”

Salât-ı Münciye:

“Allahım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salât at. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirsin, bizin bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.”

Salât-ı Fethiye:

Mânâsı:

“Allâh’ım salât ve selâm eyle ve mübarek kıl; kilitlenmişlerin açıcısı,öncekilerin sonuncusu, Hakka hak ile yardımcı, doğru yoluna hidâyeteden Efendimiz Muhammed’e ve onun ehl-i beytine onun kadrince ve azîm mikdarınca.”

Kutlu Doğum Ayı Rebiülevvel Ayının Üstünlüğü – Cübbeli Ahmet Hoca

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *