Kelime-i Tevhidin Anlamı

0

Tevhîd birleştirme, birleme, bir olduğunu kabul etme ve bu şekilde inanma demektir. Istılahı manası ise; Allah’tan başka ilâh olmadığına iman etmek, O’ndan başka Rab ve Ma’bud tanımamaktır. Başka bir deyişle; ihtiva ettiği manaya gönülden inanarak “Lâilâhe illallah Muhammedun Rasûlüllah” sözünü söylemektir. İşte “Allah’tan başka ilâh yoktur Muhammed Onun Rasûlüdür” anlamına gelen bu söze”Kelime-i Tevhîd” denir.

1. Her Şeyin Yaratıcısı Allah’tır.

“İşte Rabbiniz Allah O’dur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin, O her şeye vekildir.” (En’am Suresi, 102)

2. Her Şeyin Maliki (Sahibi) Allah’tır.

“(Resûlüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın…” (Al-i İmran, 26)

3. Rızık Veren Allah’tır.

“Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’a aittir…” (Hûd Suresi, 6)

4. Fayda ve Zarar Allah’tndır.

“Onun izni olmadan hiçbir kimse ne fayda vermeye ne de zarar vermeye muktedir değildir. “Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, (bunu da geri alacak yoktur). Şüphesiz O her şeye kadirdir.” (En’am Suresi, 17)

5. Öldürüp Dirilten Sadece Allah’tır.

“…Ondan başka ilah yoktur, O diriltir ve öldürür.” (A’raf Suresi, 158)

6. Dualara Sadece Allah (c.c) Karşılık Verir.

“Dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman, dini tamamen Allah’a has kılarak (ihlasla) O’na yalvarırlar. Allah onları karaya çıkararak kurtardığı vakit içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim ayetlerimizi, ancak nankör hainler bilerek inkar eder” (Lokman Suresi, 32)

7. Gerçek Anlamda Güç ve Kuvvet Sahibi Sadece Allah’tır.

“Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet (güç ve şeref) mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah’a aittir.” (Nisa Suresi, 139)

8. Yalnız Allah’tan Korkulur.

“İşte o şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde, eğer iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın, benden korkun.” (Al-i İmran Suresi, 175)

9. Yalnız Allah’a Tevekkül Edilir.

“Müminler yalnızca Allah’a tevekkül etmelidirler.” (Mücadele Suresi, 10)

10. Allah’tan Başka Kanun Koyucu Yoktur.

“…Kim Allah’ın indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir.”(Maide Suresi, 44)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *