Abdest Nasıl Alınır?

0

Kur’an-ı Kerim’de abdest Maide Suresi 6. ayetinde şu şekilde tarif edilir: “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin”

 

Abdest almaya başlamadan önce abdest almaya niyet edilir. “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” denir.

Abdest Nasıl Alınır?

Besmele çekilerek önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır. Ellerimizi yıkarken şu şekilde dua ederiz:

Okunuşu: “Elhamdulillâhillezî ce’alel-mâe tahûren ve ce’alel-İslâme nûra.”

Anlamı: “Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.”

 

Abdest Nasıl Alınır?

 

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz. Ağzımıza su alırken şu şekilde dua ederiz:

Okunuşu: “Allâhümme! Esgınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ ezme’u ba’dehû ebedâ.”
Anlamı: “Ey Rabb’im, bana Peygamberinin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.”

 

Abdest Nasıl Alınır?

 

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz. Burnumuza su verirken şu şekilde dua ederiz:

Okunuşu: “Allâhümme Erihnî raihatel Cenneti verzugnî min neîmihâ vela türıhnî raihaten naar.”
Anlamı: “Allah’ım! Bana Cennetin kokusunu nasip et ve Cennet nimetleriyle rızıklandır. Cehennem kokusunu bana nasip etme.”

 

Abdest Nasıl Alınır?

 

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız. Yüzümüzü yıkarken şu şekilde dua ederiz:

Okunuşu: “Allâhümme! Beyyıd vechîy binûrike yevme tebyeddu vücûhun ve tesveddu vücûh.”
Anlamı : “Ey Rabb’im! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır.”

 

Abdest Nasıl Alınır?

 

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız. Sağ kolumuzu dirseklerle beraber yıkarken şu şekilde dua ederiz:

Okunuşu: “Allâhümme! A’tınîy kitâbîy bi-yemînî ve hâsibnîy hısâben yesîra.”
Anlamı: “Ey Rabb’im! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.”

 

Abdest Nasıl Alınır?

 

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız. Sol kolu dirsekle beraber yıkarken şu şekilde dua ederiz:

Okunuşu: “Allâhümme! Lâ tu’tınî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısâben şedîdâ.”
Anlamı: “Ey Rabb’im! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve hesabımı zorlaştırma.”

 

Abdest Nasıl Alınır?

 

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız. Başımızı mesh ederken şu şekilde dua ederiz:

Okunuşu: “Allâhümme! Ğaşşinî bi rahmetike ve enzil ’aleyye min berakâtike.”
Anlamı: “Allah’ım! Beni rahmetinle sar, üzerime bereketinden indir.”

 

Abdest Nasıl Alınır?

 

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz. Kulaklarımızı mesh ederken şu şekilde dua ederiz:

Okunuşu: “Allâhümmec’alnî minel-lezîne yestemi’ûnel – kavle fe yettebi’ûne ahsenehû.”
Anlamı: “Ey Rabb’im! Beni sözü dinleyip de ona en güzel şekilde tabi olanlardan kıl.”

 

Abdest Nasıl Alınır?

 

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz. Boynumuzu mesh ederken şu şekilde dua ederiz:

Okunuşu: “Allâhümme a’tık rakabetî minen-nâr. Vahfazni minesselasili vel ağlâl”
Anlamı: “Ey Rabb’im! Benim boynumu ateş esaretinden, cehennem zincirleri ve bukalarından muhafaza et.”

 

Abdest Nasıl Alınır?

 

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız. Sağ ayağımızı yıkarken şu şekilde dua ederiz:

Okunuşu: “Allâhümme! Sebbit kademeyye ‘alas-sıratı yevme tezillü fîhil-akdâm.”
Anlamı : “Ey Rabb’im! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.”

 

Abdest Nasıl Alınır?

 

Sol ayağımızı da tıpkı sağ ayağımızı yıkadığımız gibi topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız. Sol ayağımızı yıkarken şu şekilde dua ederiz:

Okunuşu: Allâhümme’c-alli sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre. Ey Rabb’im! Bana râzı olduğun bir çalışma ver, günahımı bağışla, makbul bir amel ve zarar etmeyen bir
ticâret nasîb et.

 

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmeliyiz. Ayrıca abdest alımında kadınların ve erkeklerin arasında alış şekillerine dair herhangi bir fark yoktur.

 

Abdestimizi aldıktan sonra da okunacak bir dua vardır. O da şu şekildedir:

Okunuşu: ”Allâhümmecalnî minettevvabine vecalnî minel mütedahhirîn vecalnî min ibadikessalihîn. Vecealnî minellezine la *havfün aleyhim velahüm yahzenûn. SübhânekAllâhümme vebihamdike Eşhedüenla ilahe illa ente vahdeke lâ şerikeleke ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlüke. Estağfiruke veetübü ileyke. ”
Anlamı: “Allah’ım beni çok tövbe edenlerden kıl ve çok temizlenenlerden kıl ve salih kullarından eyle. Kıyamet gününde üzerinde korku olmayan ve mahzun
olmayanlardan eyle. Allah’ım, Sen’i bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamd ederim. Şahadet ederim ki Sen’den başka ilah yoktur. Sen’in şerikin de (ortağın) yoktur. Yine şahadet ederim ki Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Sen’in kulun ve rasulündür. Sen’den mağfiret talep ederim ve Sana tövbe ederim.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *